องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
 
 

 

 

 

  กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      
 
  กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบ...
  ประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการไร้ที่อยู่อาศัย...
  คณะผู้ตรวจจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน...
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพ...
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายร่วมกับอ...
  สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายร่วมกับองค์การบริาหรส่ว...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอร...
  การประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบล...
  การประชุมสภา อบต.โพนแพง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ...
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557


ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10