องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางสาวสุทธิณี ศรีรักษ์
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
 นางสาววีรนุช  คำสิทธิ์ นางสาววยุลี  อินทรักษ์
นางสาวสุจันญา  ใยหงส์
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 นายมงคล  ผ่องใส  นายกฤษฎา  ไชยรัตน์
นางสาวชนิสรา   สารกุล
 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
     
นางสาวผกามาศ  พิมพ์นนท์ นางสาวสิรินดา วันชูพริ้ง
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
คนงานทั่วไป