องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
สภา อบต.

 
นายสินธุ์ พรมมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางจุไรรันต์ บุทเลน นายธนวิชญ์  บรรณบดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
เลขานุการสถาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
นายกิจประเสริฐ พงษากลาง นางสงบ โลหปาน
นายอธิพงษ์ ชัยลาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
       
นายทรงพล สมานมิตร นางเกษร เกษพิมล นายสุพัฒน์ แสงงาม นางมณีรัส จินดามล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
     
 
นางรักษมล สารกุล นายฉลาด แพงสาย
นายจุตพงษ์ วงทองหลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
นายเอกพล บุญปัญญา นายประภัทร ทองแห้ว นางจันดา รักษาสิทธิ์ นางอรดี บุญแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
นายสุวัฒน์ พรมเขต นางเวียงชัย ตันอ้วน นายสุบัน กาญจน์แก้ว  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
 
   
นายธนกร วิเศษ

 นายจรัส พิมโคตร  นายยอด แก้ววิเศษ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
       
 นายประสิทธิ ผ่องใส      
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13