องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายชรินทร์  บรรณบดี
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 
 
 
  นางจิณห์วรา บรรณบดี  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  
   
นางรัศมิ์กานต์   สาลีพันธ์
นางสาวสุทธิณี ศรีรักษ์
นายอนุชา ขัติยนนท์
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  นางชนม์นิภา ชัยจันทา  
   รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ