องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 14 ก.ย. 2565 ]101
2 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑(รอบเดือน ตุลาคม 2561) [ 11 ธ.ค. 2561 ]173
3 การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(รอบเดือน ตุลาคม 2561) [ 11 ธ.ค. 2561 ]173
4 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน(รอบเดือน ตุลาคม 2561) [ 11 ธ.ค. 2561 ]173
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]172
6 การติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา [ 11 ธ.ค. 2561 ]174
7 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 4 ธ.ค. 2561 ]205
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านบริหารจัดการองค์กร [ 4 ธ.ค. 2561 ]170
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการกีฬาและนันทนาการ [ 4 ธ.ค. 2561 ]172
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านศิลปวัฒนธรรม [ 4 ธ.ค. 2561 ]176
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงสร้างพื้นฐาน [ 4 ธ.ค. 2561 ]175
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต [ 4 ธ.ค. 2561 ]173
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน [ 4 ธ.ค. 2561 ]173
14 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน [ 4 ธ.ค. 2561 ]172
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร [ 4 ธ.ค. 2561 ]170
16 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) [ 4 ธ.ค. 2561 ]174
17 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2561 ]173
18 ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 4 ธ.ค. 2561 ]174
19 บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล [ 4 ธ.ค. 2561 ]179
20 โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ [ 4 ธ.ค. 2561 ]173
 
หน้า 1|2