องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑(รอบเดือน ตุลาคม 2561) [ 11 ธ.ค. 2561 ]53
2 การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(รอบเดือน ตุลาคม 2561) [ 11 ธ.ค. 2561 ]50
3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน(รอบเดือน ตุลาคม 2561) [ 11 ธ.ค. 2561 ]50
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]50
5 การติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา [ 11 ธ.ค. 2561 ]50
6 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 4 ธ.ค. 2561 ]50
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านบริหารจัดการองค์กร [ 4 ธ.ค. 2561 ]54
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการกีฬาและนันทนาการ [ 4 ธ.ค. 2561 ]54
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านศิลปวัฒนธรรม [ 4 ธ.ค. 2561 ]53
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงสร้างพื้นฐาน [ 4 ธ.ค. 2561 ]52
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต [ 4 ธ.ค. 2561 ]53
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน [ 4 ธ.ค. 2561 ]54
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน [ 4 ธ.ค. 2561 ]52
14 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร [ 4 ธ.ค. 2561 ]52
15 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) [ 4 ธ.ค. 2561 ]53
16 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2561 ]53
17 ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 4 ธ.ค. 2561 ]54
18 บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล [ 4 ธ.ค. 2561 ]53
19 โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ [ 4 ธ.ค. 2561 ]52
20 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) บัญชีครุภัณฑ์ [ 4 ธ.ค. 2561 ]52
 
หน้า 1|2