องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางสาวศิริยาภรณ์  เพิ่มทอง  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 


 

 นางสาวนิภาพร   แสงสุกวาว
นางกชมน  โทสาลี นางภาวิณี  ประจิมทิศ
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครู คศ 2
ครู คศ 1
นางสาวสุณีย์  เมยดง


ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบัวผิน  พรมมา
ว่าง นางสาวฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสุพรรษา  ประจิมทิศ นางกุลธินี  พนาพนม  นางทองอินทร์  ลาสงยาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
 นายสุริยา  ปัตทำยาเต
นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์
 
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป