องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางสาวศิริยาภรณ์  เพิ่มทอง  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 


 

 นางสาวนิภาพร   แสงสุกวาว
นางกชมน  โทสาลี นางภาวิณี  ประจิมทิศ
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบัวผิน  พรมมา
นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง นางสาวฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุพรรษา  ประจิมทิศ นางกุลธินี  พนาพนม  นางทองอินทร์  ลาสงยาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
   
  นางสาวอมรรัตน์  วรโภชน์
 
  คนงานทั่วไป