องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางชนม์นิภา ชัยจันทา  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  


 
นางชฎาธาร  ทำเนาว์  นางสาวนิภาพร   แสงสุกวาว
นางกชมน  โทสาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเหรียญทอง  จันทะแจ่ม นายศักดิ์ชัย  ลาสงยาง นางเสาวนีย์  ศรีทองสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุพรรษา  ประจิมทิศ นางภาวิณี  ประจิมทิศ นางสำราญ  เจริญศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
     
   นางทองอินทร์  ลาสงยาง  
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ