องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีป้าย [ 8 พ.ย. 2562 ]146
2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 พ.ย. 2562 ]144
3 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]144
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 พ.ย. 2562 ]144
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 พ.ย. 2562 ]143
6 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 8 พ.ย. 2562 ]147
7 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 8 พ.ย. 2562 ]144
8 การขอรับบำเหน็จตกทอด %28กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม%29 [ 8 พ.ย. 2562 ]145
9 การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ %28กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม%29 [ 8 พ.ย. 2562 ]152
10 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]143
11 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่%29 [ 8 พ.ย. 2562 ]144
12 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]146
13 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]147
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 8 พ.ย. 2562 ]143
15 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 8 พ.ย. 2562 ]143
16 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 8 พ.ย. 2562 ]142
17 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 8 พ.ย. 2562 ]150
18 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 8 พ.ย. 2562 ]150
19 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 8 พ.ย. 2562 ]144
20 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 8 พ.ย. 2562 ]144
 
หน้า 1|2