องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]157
62 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกของปีถัดไป [ 28 ธ.ค. 2563 ]158
63 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย [ 24 ธ.ค. 2563 ]199
64 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]193
65 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]159
66 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]159
67 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]159
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 19 มิ.ย. 2563 ]207
69 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]196
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่๒) [ 27 พ.ค. 2563 ]164
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) [ 25 พ.ค. 2563 ]196
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]194
73 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]160
74 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัดในตำบลโพนแพง [ 8 เม.ย. 2563 ]160
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]192
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]167
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 19 มี.ค. 2563 ]200
78 ประกาศ อบต.โพนแพง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลืกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]193
79 รายงานฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]166
80 ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 2 มี.ค. 2563 ]192
 
|1|2|3หน้า 4|5|6