องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

4.1  โทรคมนาคม

- โทรศัพท์สาธารณะ                                                                             จำนวน         13      แห่ง

- โทรศัพท์จานดาวเทียม                                                                       จำนวน           4       แห่ง

4.2  การคมนาคม

       -  ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงจำนวน  1  สาย  (212)

       -  ถนนลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล   2   สาย

       -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน  16  สาย  สภาพทางการคมนาคม  ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน

ยังไม่สะดวก (ในช่วงฤดูฝน) การคมนาคมขนส่งมีรถ  4  สายประจำทางสาย  224  วิ่งจากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดนครพนมตลอดวัน ,สาย  4193 วิ่งจากจังหวัดหนองคายไปอำเภอบึงกาฬ, สาย 407 รถปรับอากาศ กรุงเทพฯ บึงกาฬ และรถร่วม บขส. สาย 23   รถธรรมดา,รถ ป.2   สายกรุงเทพ - บึงกาฬ

4.3 การไฟฟ้า /  ประปา

- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                    จำนวน         1    แห่ง

- ประปาส่วนภูมิภาค                                                      จำนวน         1    แห่ง

- ประปาประจำหมู่บ้าน                                                   จำนวน       11    แห่ง

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ,ห้วย                                                                จำนวน       10   แห่ง

- บึง , หนองน้ำ  อื่นๆ                                                     จำนวน        9    แห่ง

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                                                                        จำนวน        2    แห่ง

- บ่อน้ำตื้น                                                                   จำนวน     293    บ่อ

- บ่อโยก                                                                     จำนวน      20   แห่ง