องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายถวิล  ไชยรัตน์
  ตำแหน่ง + นายกอบต.โพนแพง
  โทรศัพท์ + 091-065-7736
  อีเมล์ + admin@tambonponpang.go.th
 
  ชื่อ +
นายชรินทร์  บรรณบดี
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
  โทรศัพท์ +  042-019-019
  อีเมล์ + admin@tambonponpang.go.th
 
 
  ชื่อ + นางจิณห์วรา บรรณบดี
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
  โทรศัพท์ +  042-019-019
  อีเมล์ + admin@tambonponpang.go.th
 
  ชื่อ +
นางนันทิดา  นาเหนือ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  042-019-019
  อีเมล์ + admin@tambonponpang.go.th
 
   ชื่อ + นางสาวขวัญฤทัย  ไชยรัตน์
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
   โทรศัพท์ +  042-019-019
   อีเมล์ + admin@tambonponpang.go.th
 
 
   ชื่อ + นายอนุชา ขัติยนนท์
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ +  042-019-019
   อีเมล์ + admin@tambonponpang.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวศิริยาภรณ์ เพิ่มทอง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ +  042-019-019
  อีเมล์ +  admin@tambonponpang.go.th