วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ รวม ๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ รวม ๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๗ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ตั้งแต่วัรที่ ๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง