วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๗ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์ส) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ รวม ๔๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวม ๔๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง