วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
วัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ (กองช่าง)
5  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
เหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง