วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๓๕ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง