วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๓๙๙๐ หนองคาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๓๕ หนองคาย (รถบรรทุกขยะ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำนักงานอบต.โพนแพง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง