วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่งวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๐ วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เริ่มตั้งวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๔ วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง