วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
เหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บง ๕๓๓๒ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๘๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง