วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
เหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๘-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถยนต์ไม่ประจำทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำสายห้วยเตยและสายดงดาล-พระบาทนาสิงห์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง