วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ก๊อกน้ำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๖๖ วัน มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๓๐๒๕ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านอาญา ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง