วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำนักงานอบต.โพนแพง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
วัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ (กองช่าง)
5  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง