วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย รายที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย รายที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย รายที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย รายที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการลงดินลูกรังพร้อมปรัับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง