วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเติม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง