วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านอาญา ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ รวม ๑๐๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษยน พ.ศ.๒๕๖๗ รวม ๑๐๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง