วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์ส) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง