วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รอกโซ่) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๒-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๓-๐๐๕๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสวิทซ์ทำงานด้วยแสงแดด (Photo Control) หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง และหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของประปาจุดหลังสำนักงานนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๕-๐๐๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดงเย็น ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง