วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านเปงจาน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุซ่อมแซมบ้านพักภายในสถานีสูบน้ำบ้านเปงจาน) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุในการซ่อมแซม) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง