วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งปํ๊มสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านดงสาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจานและหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รอกโซ่) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง