วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ จำนวน ๑ งาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพง เกมส์ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประขาขนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายแพรพิธีเปิดโครงการ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพง เกมส์ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ (จุดนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย) หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๓๕ หนองคาย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง