วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทรงธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง