วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุซ่อมแซมบ้านพักภายในสถานีสูบน้ำบ้านเปงจาน) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุในการซ่อมแซม) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๓๙๙๐ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง