วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
เหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๓ รายการ
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านเปงจาน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง