วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับปฐมวัย (ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนสวิทย์แรงดันน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชุดประแจต่างๆ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง