วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๖-๐๐๗๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๔-๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย รายที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง