วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรับซื้อขยะ จำนวน ๑ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย รายที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยรายที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยรายที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย รายที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาสถาบันการศึกษาของรัฐสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง