วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการลงดินลูกรังพร้อมปรัับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงดาลเหนือ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ดงมดแดง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง