วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำภายในนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตั้งโต๊ะชื่อและตำแหน่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปา จุดหน้าป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง