วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบประปา จุดหลังสำนักงานอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดงดาล ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง