วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องโทรสาร (เครื่องแฟ๊กซ์) หมายเลขทะเบียน ๔๒๔-๕๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสถานีสูบน้ำบ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง