วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยรายที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยรายที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย รายที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาสถาบันการศึกษาของรัฐสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับปฐมวัย (ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง