วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๓-๐๐๕๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๙๙๐ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรับซื้อขยะ จำนวน ๑ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย รายที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง