วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (นั่งร้านพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร แห่งที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินภูเขา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๘-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเตรียมสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายแพร พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง