วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านดงเย็น ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง