วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๐๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง