วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จารบี) จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบประปา จุดหลังสำนักงานอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดงดาล ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง