วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ทะเบียน ๔๑๖-๕๑-๐๐๔๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๓-๐๐๕๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๙๙๐ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง