วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสถานีสูบน้ำบ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศภายในห้องปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปา บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง