วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๗ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรื้อถอนและติดตั้งซับเมอร์ส จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนานฝั่งแม่น้ำโขง (โดยวิธีลงหินคลุก) หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๗ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง