วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสถานีสูบน้ำบ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศภายในห้องปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปา บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จารบี) จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง