วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่นเพื่อจัดซื้อเต็นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๓ หลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมูู่ที่ ๔ บ้านดงดาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านอาญา ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (ซอยบ้านนางขันตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (ซอยคอกม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง