วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งล่อฟ้าแรงสูงสถานีสูบน้ำบ้านเปงจาน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่ต่ออายุการให้บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๓๕ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานช่างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง