วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดงสาร อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดงเย็น ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ ตามโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลโพนแพงหลักสูตร การผลิตสบู่ น้ำยาล้างจานและโลชั่น จากสับปะรดและผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลโพนแพงหลักสูตร การผลิตสบู่ น้ำยาล้างจานและโลชั่น จากสับปะรดและผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำสมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรับซื้อขยะ จำนวน ๑ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานช่างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง