วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน และหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปูแอสฟัลส์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙,๑๒๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท) จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน และหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปูแอสฟัลส์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙,๑๒๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ รวม ๔๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง