วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองคอน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๐๘ หนองคาย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่ต่ออายุให้บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖๔ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖๔ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖๔ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖๔ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณทองเลือน -คุณคำพวล หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง