วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองคอน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงสาร หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งล่อฟ้าแรงสูงสถานีสูบน้ำบ้านเปงจาน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่ต่ออายุการให้บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง