วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๐๐-๖๐ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งซับเมอร์สระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงมดแดง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดงดาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง