วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2565
ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๐-๐๐๓๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่นเพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บเงินค่าประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๗๖-๕๖-๐๐๘๓/๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง