วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงสาร หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวเงิน และหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างโครงการพัฒนาตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านเปงจาน หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง