วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๑ วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานกองคลัง จำนวน ๑ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานช่างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
เหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานช่างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง