วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดงดาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเติมบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหรกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กวัดทรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง