วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ โดยปูหินคลุก (สายไปโนนสาวเอ้) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นรอบหัวดง) บ้านดงดาลเหนือ หมู่ที่ ๑๒ จำนวย ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑ โดยปูหินคลุก (สายกลางทุ่งนา) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนาน บ้านหนองคอน หมู่ที่ ๕ โดยปูหินคลุก จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๐๐-๖๐ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งซับเมอร์สระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงมดแดง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง