วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๒ บ้านอาญา ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนลาดยางทางด้านทิศตะออก หมู่ที่ ๔ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ บ้านดงดาล ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการรื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องคอริ่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง