วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ โดยปูหินคลุก (สายไปโนนสาวเอ้) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นรอบหัวดง) บ้านดงดาลเหนือ หมู่ที่ ๑๒ จำนวย ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑ โดยปูหินคลุก (สายกลางทุ่งนา) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนาน บ้านหนองคอน หมู่ที่ ๕ โดยปูหินคลุก จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๐๐-๖๐ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งซับเมอร์สระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงมดแดง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดงดาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง